Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmplgk3GVlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

LIXIL VIETNAM CORPORATION

LIXIL is a global enterprise and present in more than 150 countries with over 80,000 employees worldwide. LIXIL Vietnam is a member of LIXIL Corporation which owns a number of well-known brands in the building materials industry, namely GROHE, INAX, AMERICAN STANDARD, TOSTEM.

 • hZWXmplgk3GVlpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmdtbptmb7Cx

Company Menu

LIXIL VIETNAM CORPORATION

Project Marketing Senior Executive

hZWXmphmmHGUlZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWaZ5vUqG14Q..

Job Description

*Job Summary/ Tóm tắt:

Together with Project Marketing Manager develop and execute the Project Marketing strategy of the all Brands to achieve defined business objectives (KPIs) and responsible for ensuring the proper development, execution and benchmarking of all programs designed to increase brands visibility and gain the market share from competitor in Southern region

Cùng với Project Marketing Manager phát triển và thực hiện chiến lược Tiếp thị dự án của tất cả các thương hiệu để đạt được mục tiêu kinh doanh đã xác định (KPIs) và chịu trách nhiệm đảm bảo sự phát triển, thực hiện và đánh giá đúng đắn của tất cả các chương trình được thiết kế để tăng khả năng hiển thị thương hiệu và giành thị phần từ đối thủ cạnh tranh ở miền Nam

*Duties & Responsibilities/ Mô tả công việc

 • Develop, manage and execute marketing strategies and tactics targeting B2B customers in Southern region
  Xây dựng, quản lý và thực hiện các chiến lược tiếp thị và chiến thuật nhắm mục tiêu khách hàng B2B ở khu vực phía Nam
 • Leading project marketing activities by cooperating with brand teams and sales teams to build up successful joint marketing strategy and plan with Key Accounts in Southern region
  Dẫn đầu các hoạt động tiếp thị dự án bằng cách hợp tác với các đội thương hiệu và các nhóm bán hàng để xây dựng chiến lược và kế hoạch tiếp thị chung thành công với các tài khoản chính ở miền Nam
 • Assist Sales teams in meeting with customers to enhance sales result 
  Hỗ trợ đội ngũ bán hàng trong cuộc họp với khách hàng để nâng cao kết quả bán hàng
 • Cooperate and work closely with Key Accounts in implementing marketing activities of projects which having company’s products
  Hợp tác và làm việc chặt chẽ với các tài khoản chính trong việc thực hiện các hoạt động tiếp thị của các dự án có sản phẩm của công ty
 • Help to strengthen relationship with architect and designers
  Giúp tăng cường mối quan hệ với kiến trúc sư và nhà thiết kế
 • Creating project marketing tools and communication
  Tạo các công cụ tiếp thị và truyền thông dự án
 • Assist Project Marketing Manager in related jobs
  Hỗ trợ Quản lý tiếp thị dự án trong các công việc liên quan 

Job Requirements

1/ Knowledge & Skills:  

 • Software skills (Word, Excel, PowerPoint, etc.) Photoshop
  Kỹ năng phần mềm (Word, Excel, PowerPoint, v.v.) Photoshop
 • Communication skills (English), spoken and written
  Kỹ năng giao tiếp (tiếng Anh), nói và viết

2/ Education, Training, Qualifications: 

 • Bachelor Degree in relevant areas -  Cử nhân tại các khu vực liên quan

3/ Experience: 

 • 3-5 years working experience in project marketing or B2B marketing
  3-5 năm kinh nghiệm làm việc trong tiếp thị dự án hoặc tiếp thị B2B
 • Experience in Marketing of real estate companies or building material companies is an advantage
  Kinh nghiệm tiếp thị của các công ty bất động sản hoặc công ty vật liệu xây dựng là một lợi thế
 • The job requires an ability to do creative jobs and design
  Công việc đòi hỏi khả năng làm công việc và thiết kế sáng tạo

4/ Languages: 

 • Good at English in 4 skils -  Tốt tiếng Anh trong 4 kỹ năng

Additional Information

2018-12-04 USD

About LIXIL VIETNAM COPORATION

Operating over 22 years in Vietnam market, LIXIL Vietnam has become the leading manufacturer of sanitary wares, tiles, water heaters, cabinets, kitchens and building materials for residential, commercial and public buildings etc. Currently, LIXIL Vietnam has totally 10 factories in Hanoi, Hung Yen, Da Nang, Binh Duong, Vung Tau with 4000 headcounts.

Project Marketing Senior Executive

hZWXmphmmHGUlZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSWaZ5vUqG14Q..
Lazy Load...